Formand:

Børge B. Jensen                                                       Mail:  bladsgaard@mvb.net

Kassere:

Leo S. Larsen                                                            Mail:  leolarsen9@gmail.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Løkke Laijla Terkelsen                                             Mail:  lasi@simonsen.mail.dk

Bernd Liese

Niels Peder Frederiksen

Vedtægter for Grindsted Skyttekreds (GSK)

 

 • 1.

 

 Foreningens formål er at fremme interessen for skydning

 

 • 2.

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne.

Dog kan et flertal af bestyrelsen nægte optagelse af et medlem eller nægte et medlem

adgang til skydebanen, såfremt dennes opførsel ikke stemmer overens med de krav, der

stilles til et medlem.

 

 • 3.

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse

forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde på-

tegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, at hvilken som helst

årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

 • 4.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsen

Der vælges bilagskontrollant for 2 år ad gangen.

 • 5.

Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret, forældre til børn under 15 år

har en stemme pr. barn - dog har intet medlem mere end en stemme.

Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen - dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

 • 5a.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar, umiddelbart efter

regnskabsafslutningen og skal indvarsles med mindst 14 dages varsel.

 Nedenstående dagsorden følges:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af skriftsfører
 3. Beretning fra formanden
 4. Godkendelse af regnskab. Regnskabsåret løber fra 01/01-31/12.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før

generalforsamlingen.

 1. Valg af bestyrelse
 2. Eventuelt
 • 6.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 14 dages varsel efter

skriftlig begæring til formanden af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen.

 

 • 7.

På alle generalforsamlinger kan et medlem forlange skriftlig afstemning.

 

 • 8a.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser,

der påhviler foreningen. Dog hæfter bestyrelsens medlemmer personligt for det tilskud, som

foreningen har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende son forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

 

 • 8b.

Foreningens medlemmer har ikke noget krav på del af foreningens formue eller

udbytte af nogen art.

 

 • 8c.

Det er formanden og kassereren i forening, der har ret til at indgå aftaler på foreningens

vegne. Ved køb eller salg af fast ejendom hele bestyrelsen underskrive aftalen.

 

 • 9.

Ændring af vedtægter kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte på en ordinær eller

ekstraordinær generalforsamling.

 

 • 10.

Foreningen skal være medlem at Dansk Skytteunion og DGI.

 

 • 11.

 

Grindsted Skyttekreds skal være hjemmehørende i Billund Kommune

 

 • 12a.

 

Ophævelse af foreningen kan kun ske, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer på en

generalforsamling og derpå en ekstra ordinær generalforsamling vedtager det.

 

 

 

 • 12b.

 

Dog kan 3 medlemmer fører foreningen videre, såfremt de ønsker det.

 

 • 12c.

 

Ophører foreningen med at eksisterer, eller udmelder sig af sine

hovedorganisationer, skal den til disse aflevere samtlige herfra modtagne ejendele

samt kartoteker over registreringspligtige våben.

 

 • 12d.

 

Udover de i §8b nævnte, tilfalder foreningens midler til almennyttige formål, som besluttes

på generalforsamlingen.

 

 Ovennævnte vedtægter er godkendt på stiftende generalforsamling den 08.10.2020